O Fundacji Nasze Działania Bees & Flowers Statut Fundacji Komu Pomagamy Chcę Pomóc Kontakt

Wyciąg ze statutu fundacji§1
 1. Tomasz Łysoń działający za spółkę Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sułkowicach oświadcza, że Spółka ta ustanawia Fundację pod nazwą „Fundacja Apikultura”.
 2. Fundacja została utworzona dla realizacji opisanego w niniejszym statucie celu społecznie użytecznego, zgodnego z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz niniejszego Statutu.
 4. Ministrem właściwym w zakresie nadzoru działalności Fundacji jest Minister Środowiska.
§2
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Sułkowice, gmina Andrychów, powiat wadowicki, województwo małopolskie
§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§5
 1. Celem statutowym Fundacji są działania z zakresu:
  1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2. działalności charytatywnej
  3. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
  4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  8. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  10. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  11. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  12. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  13. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  14. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  15. turystyki i krajoznawstwa.
 2. Działalność statutowa Fundacji w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest działalnością pożytku publicznego może być prowadzona nieodpłatnie, jak i odpłatnie.
 3. Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
 4. Prowadzenie przez Fundację:
  1. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
  2. odpłatnej działalności pożytku publicznego lub
  3. działalności gospodarczej
 5. wymaga rachunkowego oraz organizacyjnego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
§6
 1. Cele statutowe Fundacji realizowane są przez:
  1. Działalność na rzecz ochrony pszczół i innych owadów zapylających, zwiększania ich populacji oraz stwarzania warunków naturalnego środowiska pszczół,
  2. Działalność na rzecz nauki, edukacji i oświaty poprzez upowszechnianie wiedzy na temat pszczół, środowiska oraz pszczelarstwa,
  3. Wspieranie i rozwój społeczności lokalnych, promocję ich działań, realizację projektów społecznych aktywizujących dzieci, młodzież, dorosłych, osoby starsze,
  4. Promowanie zachowań proekologicznych
  5. Organizacja, promocja i wspieranie dzieci, młodzieży i seniorów oraz środowiska pszczelarskiego,
  6. Organizowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska,
  7. Integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy,
  8. Popularyzowanie i promowanie zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia, w tym polskiego miodu i innych produktów pszczelich,
  9. Podejmowanie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju pszczelarstwa oraz terenów przyjaznych pszczołom pod względem ich zasobów oraz wolnych od zanieczyszczeń,
  10. Podejmowanie działań społecznych , charytatywnych, oświatowych , wychowawczych, edukacyjnych, naukowych, wydawniczych na rzecz rozwoju społeczeństwa,
  11. aktywizację społeczną i zawodową w zakresie pszczelarstwa osób starszych,
  12. pomoc i wspieranie osób niepełnosprawnych w szczególności pszczelarzy.
 2. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji oraz poprzez współpracę krajową i zagraniczną ze świeckimi osobami prawnymi i kościelnymi osobami prawnymi.
 3. Fundacja może być członkiem innych organizacji społecznych, których cele oraz działalność są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 4. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji
 5. Według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) przedmiotem działalności fundacji jest:
  1. PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych,
  2. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  3. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  4. PKD 91.02.Z Działalność muzeów,
  5. PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
  6. PKD 90.04 Z Działalność obiektów kulturalnych,
  7. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 6. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) jest:
  1. PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
  2. PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
  3. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  4. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  5. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  6. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
  7. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  8. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  9. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  10. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 7. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) jest:
  1. PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
  2. PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
  3. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  4. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  5. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  6. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
  7. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  8. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  9. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  10. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  11. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
§7
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 20.000,00 złotych.
 2. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.
§8
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów od osób krajowych i zagranicznych
  2. dotacji i subwencji osób prawnych lub fizycznych
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
  5. odsetek od lokat bankowych,
  6. funduszy pomocowych UE,
  7. własnej działalności gospodarczej
  8. innych źródeł
 2. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych z zakresu pożytku publicznego.