Statut fundacji z dnia 01.08.2023 – POBIERZ PDF

Statut fundacji z dnia 07.09.2021 – POBIERZ PDF

TEKST JEDNOLITY STATUT FUNDACJI

„Fundacja Apikultura” z dnia 1 kwietnia 2019 r. według stanu na dzień 22 maja 2023 r.

Sporządzony na podstawie:

 1. Statutu Fundacji z dnia 1 kwietnia 2019 r.,

 2. Zmiany oświadczenia o ustanowieniu statutu Fundacji z dnia24 maja 2019 r.

 3. Uchwały Zarządu Fundacji z dnia 13 września 2019 r.

 4. Uchwały Zarządu Fundacji z dnia 2 czerwca 2022 r.

 5. Uchwały Zarządu Fundacji z dnia 22 maja 2023 r.STATUT FUNDACJI


§ 1.


 1. Tomasz Łysoń działający za spółkę Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sułkowicach oświadcza, że Spółka ta ustanawia Fundację pod nazwą „Fundacja Apikultura”.

 2. Fundacja została utworzona dla realizacji opisanego w niniejszym statucie celu społecznie użytecznego, zgodnego z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy o fundacjach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz niniejszego Statutu.

 4. Ministrem właściwym w zakresie nadzoru działalności Fundacji jest Minister Środowiska.


§ 2.


 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Klecza Dolna, gmina Wadowice, powiat wadowicki województwo małopolskie.


§ 3.


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§4.


Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


§ 5.


 1. Celem statutowym Fundacji są działania z zakresu:

  a/ działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  b/ działalności charytatywnej;

  c/ ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638);

  d/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  e/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

  f/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  g/ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

  h/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

  i/ działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

  j/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; k/ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

  l/ działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; m/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  n/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

  o/ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; p/ turystyki i krajoznawstwa.

 2. Działalność statutowa Fundacji w zakresie objętym przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450) jest działalnością pożytku publicznego może być prowadzona nieodpłatnie, jak i odpłatnie.

 3. Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

 4. Prowadzenie przez Fundację:

  1. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

  2. odpłatnej działalności pożytku publicznego lub

  3. działalności gospodarczej

wymaga rachunkowego oraz organizacyjnego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.


§ 6.


 1. Cele statutowe Fundacji realizowane są przez:

  1. Działalność na rzecz ochrony pszczół i innych owadów zapylających, zwiększania ich populacji oraz stwarzania warunków naturalnego środowiska pszczół,

  2. Działalność na rzecz nauki, edukacji i oświaty poprzez upowszechnianie wiedzy na temat pszczół, środowiska oraz pszczelarstwa,

  3. Wspieranie i rozwój społeczności lokalnych, promocję ich działań, realizację projektów społecznych aktywizujących dzieci, młodzież, dorosłych, osoby starsze,

  4. Promowanie zachowań proekologicznych,

  5. Organizacja, promocja i wspieranie dzieci, młodzieży i seniorów oraz środowiska pszczelarskiego,

  6. Organizowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska,

  7. Integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy,

  8. Popularyzowanie i promowanie zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia, w tym polskiego miodu i innych produktów pszczelich,

  9. Podejmowanie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju pszczelarstwa oraz terenów przyjaznych pszczołom pod względem ich zasobów oraz wolnych od zanieczyszczeń,

  10. Podejmowanie działań społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, naukowych, wydawniczych na rzecz rozwoju społeczeństwa,

  11. aktywizację społeczną i zawodową w zakresie pszczelarstwa osób starszych,

  12. pomoc i wspieranie osób niepełnosprawnych w szczególności pszczelarzy.

 2. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji oraz poprzez współpracę krajową i zagraniczną ze świeckimi osobami prawnymi i kościelnymi osobami prawnymi.

 3. Fundacja może być członkiem innych organizacji społecznych, których cele oraz działalność są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

 4. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 5. Według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) przedmiotem działalności fundacji jest:

  1. PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych,

  2. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

  3. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

  4. PKD 91.02.Z Działalność muzeów,

  5. PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

  6. PKD 90.04 Z Działalność obiektów kulturalnych,

  7. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

  8. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

 6. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) jest:

  1. PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

  2. PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

  3. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  4. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  5. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

  6. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  7. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  8. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  9. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 7. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, której przedmiotem według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) jest:

  1. PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

  2. PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

  3. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  4. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  5. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  6. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

  7. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  8. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  9. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  10. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana


§ 7.


 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 20.000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych), na który składa się wpłata Fundatora wniesiona w całości gotówką.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się z funduszu założycielskiego środki majątkowe w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

 3. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania.


§ 8.


 1. Dochody Fundacji pochodzą z:

  1. darowizn, spadków, zapisów od osób krajowych i zagranicznych

  2. dotacji i subwencji osób prawnych lub fizycznych

  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

  5. odsetek od lokat bankowych,

  6. funduszy pomocowych UE,

  7. własnej działalności gospodarczej

  8. innych źródeł

 2. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 3. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych z zakresu pożytku publicznego.


§ 9.


 1. Fundacja może prowadzić – w zakresie nie pokrywającym się z działalnością pożytku publicznego -także inną dodatkową działalność (w tym działalność gospodarczą), z tym, że cały dochód z tej dodatkowej działalności winien być przeznaczony na realizację działalności w sferze pożytku publicznego.

 2. Dodatkowa działalność, o której mowa w ust. 1 winna służyć wyłącznie potrzebom związanym z realizacją celów statutowych Fundacji.


  § 10.


  1. Członkowie organów Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie i nie mogą za wykonaną pracę pobierać wynagrodzenia z Fundacji, chyba, że Rada Fundacji postanowi inaczej.

  2. Członkowie organów Fundacji odpowiadają wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponoszą winy.

  3. Członkowie organów Fundacji powinni przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

   Członkowie organów Fundacji wykonujący swoje obowiązki społecznie, są obowiązani dokładać przy tym należytej staranności.

  4. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.


   § 11.


   Organami Fundacji są:

   1. Rada Fundacji

   2. Zarząd Fundacji

   3. Komitet Honorowy – o ile zostanie powołany.


§ 12.


 1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących, opiniodawczych i kontrolnych. Rada nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

 2. Rada składa się z trzech do pięciu członków.

 3. Członków Rady powołuje Fundator na okres wspólnej 5-letniej kadencji.

 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 5. Członkowie Rady:

  1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,

  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

  1. Upływu kadencji

  2. Śmierci

  3. Długotrwałej i ciężkiej choroby uniemożliwiającej dalsze pełnienie funkcji

  4. Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa

  5. Odwołania.

 7. Odwołanie ze składu Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Ponadto Fundator może odwołać w każdym czasie członka Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na jego wniosek.


§ 13.


 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo innego członka Rady. Zaproszenia na posiedzenie Rady winny być doręczone członkom Rady listami poleconymi, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady. Zaproszenie winno zawierać co najmniej: datę, miejsce i czas posiedzenia Rady, porządek obrad oraz ewentualne projekty uchwał. W przypadku obecności wszystkich członków Rady, posiedzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania, o ile nikt z obecnych jej członków nie wyrazi na piśmie swojego sprzeciwu co do odbycia.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Dla podejmowania uchwał konieczna jest obecność co najmniej 2/3 statutowego składu Rady.

 5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.


§ 14.


 1. Rada jest najwyższym organem Fundacji.

 2. Do zadań Rady należy w szczególności:

  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

  2. kontrola oraz ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i ocena rocznego sprawozdania finansowego, i sprawozdania z działalności fundacji

  3. nadzór oraz kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

  4. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji

  5. wyrażanie zgody na zmiany w Statucie Fundacji, których dokonuje Zarząd w myśl § 19 ust. 2) niniejszego Statutu.

  6. uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy członków Zarządu,

  7. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji,

  8. przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i sprawozdania z działalności fundacji

  9. zatwierdzanie w formie uchwały wydatków powyżej 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

  10. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,

  11. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,

  12. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,

  13. uchwalenie Regulaminu Rady Fundacji


§ 15.


W razie wykrycia działań Zarządu Fundacji, które są niezgodne z prawem lub celami statutowymi Fundacji, Rada Fundacji może jednomyślną uchwałą podjąć decyzję o odwołaniu z Zarządu konkretnej osoby lub o odwołaniu całego składu Zarządu. W tym ostatnim przypadku Rada powołuje jednocześnie nowy skład Zarządu.


§ 16.


Rada Fundacji, w celu wykonywania swych zadań, jest uprawniona w szczególności do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


§ 17.


 1. Zarząd Fundacji, w swoim pierwotnym składzie, jest powoływany przez Fundatora.

 2. Zmian w składzie Zarządu dokonuje Rada Fundacji w formie jednomyślnej uchwały.

 3. Fundator może odwołać w każdym czasie członka Zarządu z własnej inicjatywy lub na jego wniosek


§ 18.


 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków i powoływany jest na okres wspólnej 5-letniej kadencji.

 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu, odwołania z zarządu albo upływu kadencji.

 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§ 19.


 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością. W tym zakresie Zarząd w szczególności:

  1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

  2. sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,

  3. wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

  4. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji

  5. powołuje i odwołuje osoby zajmujące kierownicze stanowiska,

  6. ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Rady Fundacji

  7. przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundacji,

  8. tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundacji

  9. wprowadza konieczne zmiany do Statutu Fundacji na mocy jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji i za zgodą Rady Fundacji, wyrażoną w formie uchwały.

 3. Zarząd jest zobowiązany do uzyskiwania zgody Rady Fundacji w formie uchwały na wydatki powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

 4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości fundacji.


§ 20.


Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.


§ 21.


Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.


§ 22.


 1. Rada Fundacji może zdecydować o powołaniu Komitetu Honorowego Fundacji.

 2. Komitet Honorowy Fundacji jest ciałem opiniodawczo-doradczym Rady Fundacji.

 3. Skład Komitetu Honorowego ustala Rada Fundacji.

 4. W skład Komitetu Honorowego winny wchodzi co najmniej 3 osoby.

 5. Do Komitetu Honorowego winny być wybierane wyłącznie osoby cieszące się powszechnym autorytetem oraz zaufaniem społecznym, posiadające odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje z zakresu pszczelarstwa.

 6. Rada Fundacji może w każdym czasie dokonać zmian w składzie Komitetu Honorowego.

 7. Rada Fundacji uchwala – na wniosek Komitetu Honorowego Fundacji – Regulamin Działania Komitetu Honorowego.


§ 23.


 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu fundacji.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.


§ 24.


 1. Likwidacja Fundacji może być dokonana w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Rady Fundacji tylko w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.

 2. Otwarcie likwidacji następuje z dniem powzięcia przez Radę Fundacji uchwały o likwidacji Fundacji.

 3. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

 4. W czasie prowadzenia likwidacji Fundacja zachowuje osobowość prawną.

 5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazane zostaną fundacji lub stowarzyszeniu, którego cele są zbieżne z celami, którym fundacja służyła.


§ 25.


 1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że uchwała Rady Fundacji albo Fundator postanowi inaczej.

 2. Likwidatorzy mogą być odwołani w każdym czasie na mocy uchwały Rady Fundacji albo oświadczenia Fundatora.

 3. Likwidatorzy reprezentują Fundację samodzielnie.

 4. Likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw Fundacji, są obowiązani stosować się do uchwał Rady Fundacji.


§ 26.


 1. Likwidatorzy powinni ogłosić o otwarciu likwidacji wzywając wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

 2. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który składają Radzie Fundacji do zatwierdzenia.

 3. Likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać Radzie Fundacji sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej.


§ 27.


 1. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania (czynności likwidacyjne), przekazać środki majątkowe pozostałe po jej likwidacji zgodnie z § 25 ust. 5 Statutu. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji

  sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (sprawozdanie likwidacyjne), likwidatorzy powinni złożyć je sądowi rejestrowemu z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru.

 2. O rozwiązaniu Fundacji likwidatorzy zawiadamiają właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.

 3. Księgi i dokumenty rozwiązanej Fundacji powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w uchwale Rady Fundacji.


§ 28.


Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 r.


§ 29.


W przypadku likwidacji Fundatora w prawa jego wstępuje osoba wskazana przez Fundatora przed zakończeniem procesu likwidacji i wykreśleniem Fundatora z Krajowego Rejestru Sądowego.

Skip to content