Informacje ogólne o zasadach ochrony danych osobowych w „FUNDACJA APIKULTURA”

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest FUNDACJA APIKULTURA z siedzibą
w Sułkowicach (kod pocztowy: 34-125 Sułkowice), ul. Racławicka 162 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000789733, REGON: 383577754, NIP: 5512640490 (dalej: Administrator).

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem: ul. Pszczela 2, 34-124 Klecza Dolna; telefonicznie: +48 22 123 75 09, mailowo: biuroprasowe@lyson.com.pl.

 

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa,
 • innym podmiotom wchodzącym w skład spółek powiązanych Administratora, których pełny wykaz znajduje się https://lyson.com.pl/content/344-grupa-lyson,
 • innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. , firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Administratora poleceniami.

Administratora zastrzega, że krąg odbiorców może być szerszy w zależności od celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, szczegółowy katalog tych podmiotów znajdą Państwo poniżej, przy informacjach dotyczących poszczególnych procesów.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator, a obsługiwanej przez uznane podmioty działające poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tym USA).

 

W przypadku podmiotów, których siedziby znajdują się na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej zapewniającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator zawiera umowy w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne. Klauzule te zostały wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO i stanowią alternatywną formę zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Ponadto przekazywanie danych do państw trzecich, w związku z usługami, z których korzysta Administrator, może opierać się na tzw. wiążących regułach korporacyjnych obwiązujących u usługodawców Administratora (zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. b RODO).

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 

Okres obowiązywania

Niniejsza Polityka została opracowana w dniu 12 maja 2023 r. wedle najlepszej wiedzy Administratora i stanowi jeden z elementów Sytemu Ochrony Danych Osobowych. FUNDACJA APIKULTURA zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przez który należy rozumieć:

 • prowadzenie korespondencji przez Administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów Administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej lub elektronicznej,
 • ustalenie, dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • zakończenia wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez Administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do komunikacji z Panią/Panem
w ramach prowadzonej korespondencji.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w celu otrzymywania od Administratora oraz w przypadku wyrażenia zgody przez firmy powiązane z Administratorem (pełny wykaz podmiotów: https://lyson.com.pl/content/344-grupa-lyson ) najnowszych wiadomości o jej działalności w formie newsletteru. W zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne).

 

Subskrypcja newslettera oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

System mailingowy wykorzystywany przez Administratora do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Użytkownika działania związane z przesyłanymi do Użytkownika wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

 

Administrator używa usług firmy Salesmanago do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. Salsemanago jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług do wysyłki newslettera, Administrator wykorzystuje pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

 

Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w każdym dogodnym dla siebie momencie.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe subskrybentów w postaci imienia oraz adresu e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesyłania newslettera i bieżące informowanie o podejmowanych działaniach przez Administratora.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonania umowy zawartej z FUNDACJĄ APIKULTURA (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta, beneficjenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta, beneficjenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy),
 • wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez FUNDACJĘ APIKULTURA (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń).

Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy pomiędzy FUNDACJĄ APIKULTURA, a jego kontrahentem lub beneficjentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości,
 • przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja umowy zawartej z FUNDACJĄ APIKULTURA nie będzie możliwa.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe uczestników konkursu będą przez nas przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia konkursu, eventów oraz realizacji nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą organizatora konkursu, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • wykonania umowy zawartej z FUNDACJĄ APIKULTURA (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta, beneficjenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta, beneficjenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez FUNDACJĘ APIKULTURA roszczeń związanych
  z pełnieniem przez FUNDACJĘ APIKULTURA funkcji fundatora nagród.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji konkursu bądź realizacji nagród,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
  w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
 • wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane z uczestnictwem w konkursie, evencie oraz realizacją nagród czy też samego wydarzenia.

Cel i podstawy przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych przez administratora zależne są od tematu rozmowy przeprowadzonej w ramach infolinii czy też kontaktu telefonicznego i tym samym mogą obejmować:

 • realizację lub dążenie do zawarcia umowy z Administratorem a dotyczącej np.: obsługi konta na stronie internetowej, umów, działania Administratora, organizowanych eventów czy też innych wydarzeń (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), rozumianych jako: obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem kontaktu telefoniczne, a nie uwzględnione w pierwszym podpunkcie min. tj. ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z działalnością Administratora.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez FUNDACJĘ APIKULTURA przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, czy też infolinii przy czym nie dłużej niż 24 miesiące od przeprowadzenia rozmowy. Ponadto, jeżeli będzie to konieczne, przetwarzanie danych może trwać do momentu:

 • wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych;
 • przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez Administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora).

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem numeru telefonu czy też infolinii.

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby prezentować informacje odpowiadające Państwa zainteresowaniom i preferencjom wynikającym z historii Państwa aktywności na naszej stronie, używamy technologii znanej jako “cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku Państwa komputera lub innego urządzenia (np. telefonu, tabletu), w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Państwa lub Państwa przeglądarki lub zapamiętywania historii Twoich aktywności na naszych stronach internetowych, naszej aplikacji lub interakcji z naszymi treściami i komunikatami.

Korzystamy także z innych podobnych technologii jak piksele, wtyczki, tagi. Łącznie technologie te będziemy dalej nazywać cookies. Ze względu na cykl życia cookies są: sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) lub trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej). Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, cookies mogą być: własne – ustawiane przez nasze serwery internetowe, albo stron trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron.

Za pośrednictwem naszych cookies oraz cookies stron trzecich mogą być rejestrowane i przechowywane następujące informacje o Państwu: informacje techniczne dotyczące Państwa urządzenia (m.in. ID urządzenia, adres MAC, adres IP, system operacyjny, ustawienia urządzenia, w szczególności ustawiony język, rozdzielczość ekranu, rodzaj przeglądarki internetowej), dane dotyczące Państwa aktywności na naszych stronach (m.in. czas i długość wizyty na stronie, odwiedzane podstrony, towary dodane do koszyka), informacje o interakcjach z udostępnianymi przez nas treściami (np. obejrzanymi reklamami, zgodach które wyraziłeś lub o otwarciu korespondencji, którą od nas otrzymałeś (np. wiadomości e-mail lub SMS), kliknięcia na link znajdujący się w niej). 

Cookies pomagają nam uczynić Państwa interakcje z naszymi narzędziami płynnymi i tak osobistymi, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.  Możemy także wykorzystywać cookies w celu rozpoznawania Państwa przeglądarki lub urządzenia, przechowywania informacji na temat Państwa preferencji, dostarczania pewnych funkcji i zbierania informacji na temat Państwa interakcji z nami w Internecie, korzystania z udostępnianych przez nas treści i odbierania komunikacji od nas.

Świadczenia żądanych przez Państwa usług (tzw. ściśle niezbędne cookies)

Są one niezbędne, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszych usług na stronie internetowej (w tym umożliwić Państwu korzystanie z pewnych funkcjonalności oraz uzyskiwania dostępu do obszarów bezpiecznych). Korzystamy z własnych niezbędnych cookies m.in. aby umożliwić Państwu dokonanie zapłaty za zamówienie, zapamiętywać Państwa koszyk zakupów lub etap Państwa zamówienia bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania. W razie zablokowania niezbędnych cookies niektóre z funkcjonalności naszych stron internetowych mogą być niedostępne.

Analizy  korzystania ze strony (tzw. wydajnościowe cookies)

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć
i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po nich. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

 

Zapewnienia komfortu  korzystania z naszych stron internetowych (tzw. funkcjonalne cookies)

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności
i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

 

Wyświetlania komunikatów reklamowych i ofert dopasowanych do Państwa preferencji / Umożliwienia udostępniania materiałów w Serwisach  społecznościowych  (tzw. analityczne)

Używamy cookies własnych i stron trzecich (tzw. zewnętrznych dostawców usług, w tym zewnętrznych platform reklamowych np. Google, Youtube, SalesManago) w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych oraz analitycznych, w ramach których docieramy do Państwa z naszymi spersonalizowanymi komunikatami marketingowymi na naszych stronach, stronach naszych Partnerów i stronach zewnętrznych dostawców usług. Cookies zapamiętują Państwa aktywność na naszych stronach internetowych, a po analizie tych informacji, zebrane dane mogą być przekazywane do zewnętrznych dostawców usług, którzy wyświetlają nasze treści marketingowe na innych stronach. Używamy także naszych cookies i cookies stron trzecich w celach ograniczenia liczby wyświetleń, reklamy powiązanej, wykrywania nadużyć kliknięć, badań rynkowych, doskonalenia towarów, debugowania. Używamy cookies, które umożliwiają udostępnianie i polubienie materiałów na innych stronach. Technologia ta jest używana, gdy klikniesz odpowiedni przycisk Serwisów społecznościowych dostępny na naszej stronie lub gdy połączysz swoje konto lub angażujesz się w nasze treści na lub za pośrednictwem Serwisu  społecznościowego, takiego jak Instagram lub Google, Youtube. Wtedy odpowiedni Serwis społecznościowy zarejestruje taką aktywność. Informacje te mogą być powiązane z działaniami marketingowymi. Serwisy społecznościowe mogą także zbierać informacje o Państwa aktywności na naszych stronach.

Za pośrednictwem ustawień plików Cookies na naszej stronie, dostępnych przy pierwszej wizycie oraz po kliknięciu w znaczek graficzny „ciasteczka” dostępny w prawym dolnym rogu strony, mogę Państwo zdecydować które z kategorii odpowiadającym powyższym celom przetwarzania akceptujesz. Pamiętaj jednak, że niezbędne pliki cookies pozostają zawsze włączone ponieważ są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania naszych stron lub aplikacji.

Również za pośrednictwem ustawień przeglądarki, mogą Państwo podjąć decyzję o zablokowaniu zapisywania plików cookies w Państwa przeglądarce i zablokowaniu nam dostępu do nich, kiedy znowu odwiedzą Państwo naszą stronę za pośrednictwem tej przeglądarki lub kiedy otworzą Państwo komunikację od nas. Proszę pamiętać, że całkowite wyłączenie akceptacji cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności naszej strony.

Więcej informacji o tym jakie opcje oferuje Państwa przeglądarka, w tym jak odrzucić zapisywanie nowych cookies, jak usunąć dotychczas zapisane cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego cookie oraz jak zablokować działanie cookies znajduje się pod jednym z poniższych linków dotyczących najpopularniejszych przeglądarek:

Urządzenia mobilne:

Administrator proponuje na swojej stronie Serwisu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

 

Mechanizmy, które będziesz mógł spotkać na naszych stronach, to:

   • Google Analytics (więcej informacji na stronie: Google); 
   • Facebook i Pixel Facbook (więcej informacji na stronie: facebook.com);
   • Clarity (więcej informacji na stronie: Clarity);
   • Instagram (więcej informacji na stronie: Instagram.pl);
   • Pinterest (więcej informacji na stronie: Pinterest.pl);
   • Twitter (więcej informacji na stronie: Twitter.pl);
   • Salesmanago (więcej informacji na stronie: Salesmanago);
   • Youtube (więcej informacji na stronie: Youtube);
   • reCAPTCHA (więcej informacji na stronie: reCAPTCHA).

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się witryna internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwę użytkownika podawaną w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce użytkownika; język; godziny dostępu oraz adres; strony, z której użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Państwo korzystacie.

Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z witryny, lecz są wykorzystywane wyłącznie, jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich Użytkowników do strony internetowej.

Ponadto Administrator dba aby strona była dostępna cyfrowo, a tym samym prowadzi działania usprawniające, aby z witryny internetowej mogli korzystać wszyscy, bez wykluczenia żadnej grupy społecznej.

Aktualnie brak plików

Skip to content